The Feasibility Study of Applied Iris Scan Technology in Thailand

โดย ศุภวัฒน์ จัตวัฒนกุล

ปี     2549

เทคโนโลยีตรวจม่านตามีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม และได้เริ่มมีนำมาประยุกต์ใช้งานในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีตรวจสอบม่านตามาใช้ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็น ของผู้ใช้งาน ผู้จัดจำหน่าย ภายในประเทศไทย ในด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านพฤติกรรมที่มีต่อเทคโนโลยีการตรวจสอบม่านตา(Iris Scan Technology) ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเทคโนโลยีหลักในเรื่องความมั่นคงของข้อมูล สำหรับประเทศไทยในอนาคตได้หรือไม่โดยใช้วิธีการรวบรวมเก็บข้อมูลทุติยภูมิของเทคโนโลยีการตรวจสอบม่านตา(Iris Scan Technology)จากวิทยานิพนธ์ บทความในนิตยสารคอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งได้จากโดยการจัดทำแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบรับของผู้ใช้งานในประเทศไทยและจัดทำแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น เกี่ยวกับการตอบรับของผู้ใช้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ปัจจุบันนี้ตลาดของเทคโนโลยีตรวจสอบม่านตาในประเทศไทยนั้น ยังถูกจำกัดด้วยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ คือ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลสูง เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน ธนาคาร และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีลักษณะงานที่รูปแบบจำเพาะที่ระบบหรือเทคโนโลยีอื่นไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ เหตุที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเทคโนโลยีตรวจสอบม่านตายังอยู่ด้วยวงจำกัดนั้นเกิดจากปัจจัย ด้านต้นทุนที่ยังสูง เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นถูกผลิตมาจากต่างประเทศและทำให้เกิดต้นทุนในการนำเข้า รวมถึงต้นทุนอื่น ๆ ดังนั้น การที่จะขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายไปยังภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และอื่น ๆให้ได้นั้นต้องทำการลดต้นทุนต่อของระบบตรวจสอบม่านตา โดยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและการผลิตในประเทศไทย เป็นต้น

DOWNLOAD