The Design of DSS for Executive in the Authority of Radioactive Material Case Study: Bureau of Radiation Safety Regulation in Medical

โดย กิตติศักดิ์ บริบูรณ์สกุลสุข

ปี     2549

วัตถุประสงค์ของการศึกาครั้งนี้คือเพื่อวิเคราะห์ออกแบบ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการออกใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสี กรณีศึกษา กลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์ เพื่อลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนอันเกิดจากการทำงานของระบบที่ใช้เอกสารเป็นจำนวนมาก โดยการนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

การศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินงานของบุคลากรในฝ่ายอย่างละเอียดรวมไปถึงการศึกษาจากเอกสารการทำงาน และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบเป็นระบบ Web Base ที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอกได้ตลอดเวลา ในการยื่นคำขอใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสี โดยใช้การเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารโดยระบบจะทำการให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม ในการตัดสินใจออกใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสี โดยจะพิจารณาคำขออนุญาตโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แล้วประเมินทางเลือกแก่ผู้ใช้ รวมไปถึงการออกรายงาน การให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของกลุ่มเพื่อช่วยในการทำงานหรือติดตามประเมินผลการทำงาน

จากการศึกษา ทำให้พบว่า การจะพัฒนาระบบ e-Learning ของสถานศึกษานั้นค่อนข้างยากที่จะดำเนินการให้เป็นการเรียนการสอนที่ครบถ้วนไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมดเนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยที่ระบบนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

DOWNLOAD