Security of Electronic Mail

โดย กิตติศักดิ์ จันทร์วงษ์

ปี     2549

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กรที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานประเภทธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสัมภาษณ์ในลักษณะการสัมภาษณ์เชิงลึก จากบริษัทที่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทเครือข่าย และลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ โดยการสัมภาษณ์แล้วนำมาสรุปเชิงเปรียบเทียบทั้ง 4 บริษัท ทำให้สรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2549ว่าถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างไรบ้าง และมีการปฏิบัตินอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนดอย่างไร

ผลจากการวิจัยทำให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ อันเป็นมาตรฐานของความมั่นคงปลอดภัยของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นผลในความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างลูกค้าและองค์กร ตลอดจนบริษัทเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

DOWNLOAD