A Solar Powered Non-Circulating-Solution Hydroponics Set

โดย อังคณา ธนกัญญา และ อภิรัฐ ปิ่นทอง

บทคัดย่อ (Abstract)

ชุดไฮโดรโพนิกส์แบบไม่หมุนเวียนสารละลายใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ ได้รับพลังงาน จากแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 2 แผง ต่อเชื่อมกันแบบขนาน การจ่ายสาร ละลายให้แก่ต้นพืชใช้ระบบน้ำหยด โดยตั้งเวลาให้ปั๊มทำงานเพื่อจ่ายน้ำตามระยะการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้สวิทช์อัตโนมัติในการทดสอบประสิทธิภาพในสภาพความเข้มแสงเท่ากับ 846 วัตต์ต่อตารางเมตร พบว่าแผงโซลาร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 67.25% เครื่องควบคุมประจุแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพ 96.06% เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 85.28% แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ลดลง 9.16% เมื่อปั๊มเริ่มทำงาน และกลับเป็นปกติภายใน 2 นาที หลังปั๊มหยุดทำงาน การทำงานของเครื่องตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติคลาดเคลื่อน +1 วินาที และปริมาณน้ำที่หัวน้ำหยดสูงกว่าที่ตั้งไว้เฉลี่ย 6.77%

Download