The Study on Factor in Fluencing the Utilization Behavior of Website on Internet Network of Working Woman in Lumlooka District, Prathumthani Province

โดย ปราง โพธิสุนทร

ปี     2549

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่และพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทำการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐานสำหรับตัวแปรมากกว่าสองกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กรณีที่ผลการทดสอบมีนัยสำคัญทางสถิติจะทำการทดสอบเปรียบเทียบด้วยสถิติ LSDใช้สถิติChi-squareในการทดสอบสมมติฐานสำหรับตัวแปร กับกลุ่มข้อมูลที่วัดเป็นความถี่

ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 22-27 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำงานอยู่แผนก บัญชี/การเงิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้เว็บไซต์ด้านข้อมูล เพื่อช่วยให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆตามที่ตนเองสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ด้านทักษะด้านต่างๆเพื่อช่วยเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81ด้านความบันเทิง เพื่อช่วยให้เกิดความสนุกสนานด้วยการเล่นเกม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 มีระดับความสัญมาก ด้านประโยชน์ของการใช้ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.23 มีระดับความสำคัญมากที่สุด

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกา ตำแหน่งงานมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดย จำนวนครั้งที่ใช้มากที่สุดคือ 5-6 ครั้งระยะเวลาที่เริ่มใช้มากกว่า3 ปี ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละครั้ง 2-2.5 ชั่วโมง ผู้แนะนำให้รู้จักอินเตอร์เน็ตคือ จากการเรียนการสอน เหตุผลในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล เว็บไซต์ที่เข้าบ่อยคือเว็บpantip.com สถานที่ในการใช้คือที่ทำงาน วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อประโยชน์ในการทำงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้เว็บไซต์ด้านข้อมูลช่วยให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆตามที่ตนเองสนใจ ด้านทักษะด้านต่างๆช่วยในการเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านความบันเทิงช่วยให้เกิดความสนุกสนานด้วยการเล่นเกม ด้านประโยชน์ช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสาร

ปัจจัยการเลือกใช้เว็บไซต์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ได้แก่ ข้อมูล ทักษะด้านต่างๆ ความบันเทิง ประโยชน์ของการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ในเรื่องของ จำนวนครั้งที่ใช้ 5-6 ครั้ง และ 6 ครั้ง ขึ้นไป มีค่ามากกว่า3-4 ครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ 2-3 ปี มีค่ามากกว่า น้อยกว่า 1 ปี เว็บไซต์ที่เข้าบ่อยคือ เว็บ pantip.com มีค่ามากกว่า เว็บ sanook.com , hotmail.com , yahoo.com , google.com วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อซื้อขายสินค้า ประโยชน์ในการทำงาน ดาวน์โหลดโปรแกรมมีค่ามากกว่า อื่นๆ

DOWNLOAD