The Study of Problem in Using MIS Royal Thai Air force

โดย จันทร์จะรา ใจซื่อ

ปี     2549

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานของ ทอ. และ รวมทั้งศึกษาลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้งานระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานของกองทัพอากาศการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการกองทัพอากาศที่มีชั้นยศตั้งแต่ จ.ต.–น.อ. (พิเศษ) จำนวน 336 ตัวอย่าง โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นกำหนดโควต้า ตามสัดส่วนของจำนวนข้าราชการแต่ละกรม โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล การอธิบายผลการศึกษาใช้การคำนวณหาค่าร้อยละ และการทดสอบค่าไคสแควร์

ผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้งานระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศในงานส่วนตัวทั่วไป สูงกว่าใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการใช้งานส่วนตัวทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจะใช้ในการค้นคว้าข้อมูลทั่ว ๆ ไป จากอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด ส่วนการใช้ในการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่างจะใช้เพื่อเรียกดูข้อมูลจากระบบสูงที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเรื่องปัญหาในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานของกองทัพอากาศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาด้านจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุด รองลงมาคือปัญหาด้านความบกพร่องของตัวระบบ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากร และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีชั้นยศต่างกัน และพฤติกรรมการใช้งานต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัญหาในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานของกองทัพอากาศ

ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะสรุปนำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. ครั้งต่อไปว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ “กองทัพอากาศดิจิตอล” (Digital Air Force) ภายในปี 2553

DOWNLOAD

Comments are closed.