Survey on User Satisfaction of ERP-SAP in Thailand

โดย อาคม สงวนหมู่

ปี     2549

          การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึง ความพึงพอใจหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กร คือการนำระบบ ERP Enterprise Resource Planning หรือระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร จึงต้องการศึกษาผลที่ได้รับจากใช้งาน โดยเป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ผล
          ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาไปในด้านของประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ได้รับในแต่ละด้านว่าองค์กรนำระบบสารสนเทศมาใช้แล้วทำให้เกิดประโยชน์ในด้านใด เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำมาใช้งาน
          ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 – 35ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ใชระบบงาน ERP-SAP ในหน่วยงานการเงินบัญชี เป็นผู้ใช้ระดับUser และใช้งานกับงานบัญชีมากที่สุด
ระดับทัศนคติโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนระดับปานกลาง ด้านระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ทรัพยากรของแต่ละส่วนงานเข้าด้วยกัน และเป็นระบบมาตรฐานมีระบบงานที่รองรับของทุกส่วนงานในระดับมาก
สมมุติฐานด้านประชากรศาสตร์พบว่า
-เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
-อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมโดยรวมไม่แตกต่างกัน
-การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมแตกต่างกัน
-ตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
-บทบาท ผู้ที่เป็นผู้ดูแลระบบงานมีความพึงพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมมากแตกต่างกว่าบทบาทอื่น
-ระบบงานที่ใช้ ผู้ใช้งานมีความพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมไม่แตกต่างกัน
-ระยะเวลาที่ใช้งานระบบมากน้อย มีผลต่อความพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์โดยรวมโดยรวมไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐานด้านทัศนคติ ทัศนคติด้านซอฟต์แวร์ (Product) ทัศนคติด้านผู้ขายซอฟต์แวร์(Vendor) ทัศนคติด้านผู้ติดตั้งซอฟต์แวร์ (Implementers) ทัศนคติด้านราคาซอฟต์แวร์(Software) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
          โดยสรุปผลการศึกษาพบว่า องค์กรไทยมีการนำเอาซอฟต์แวร์ ERP มาใช้งานในหลายด้าน คือมีการใช้งานทั้งระบบบัญชี ระบบการขายและการจัดส่ง ระบบวางแผนและควบคุมการผลิตระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และสิ่งที่องค์กรได้จากการนำมาใช้งานคือทำให้เกิดขบวนการควบคุมการติดตามงานจากการใช้ข้อมูลร่วมกันจากการที่ระบบมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดี สร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีข้อมูลมีประสิทธิภาพนำมาใช้ในการดำเนินการ บริหารจัดการได้อย่างสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และโดยรวมมองว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก

DOWNLOAD

Comments are closed.