Factors Relating to Purchasing Decisions of Chemicals in the Thai Textile Bleaching, Dyeing, and Finishing Industries : A Field Study of Nakornpathom Province

โดย สมรัฐ พุฒนวล

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระ ในกรณีศึกษา จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก ตำแหน่ง และประสบการณ์ในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมฟอกย้อม ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อม ในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม และตกแต่งสิ่งทอไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรณีศึกษา จังหวัดนครปฐมครั้งนี้คือ กลุ่มผู้บริโภคที่ทำหน้าที่บริหาร และบุคลากรในสายงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อม โดยมีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือก จำนวน 50 คน ใน 19โรงงานในเขตจังหวัดนครปฐม ข้อมูลที่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52 มีอายุต่ำกว่า 30 ปี และระหว่างช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62 และผู้บริโภคส่วนใหญ่มักมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมฟอกย้อม 0-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 40

ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ในภาพรวม ผู้บริโภคให้ระดับความสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.061 ลำดับปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อม คือ “ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย” มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านราคา ตามลำดับ

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า เพศ และประสบการณ์ในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมฟอกย้อมของผู้บริโภคที่แตกต่าง จะให้ระดับความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีฟอกย้อม และตกแต่งสิ่งทอไทย ในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

DOWNLOAD