Effects of Influential Factors in E-Commerce Auction

โดย สุดาวัลย์ ขันธ์สูงเนิน

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจประมูลสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ One Way ANOVA และสถิติสัมประสิทธิ์แบบเพียร์สัน โดยใช้ Pearson Correlation สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows

ผลการวิจัยวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุระหว่าง 26-33 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้ระหว่าง10,001-15,000 บาท

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินโดยรวมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสวัสดิการของบริษัท ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการประมูลด้านผลิตภัณฑ์มีผลความสำคัญระดับมาก ด้านความปลอดภัยมีผลให้ความสำคัญระดับมาก ด้านความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์มีผลให้ความสำคัญระดับมาก และด้านราคามีผลให้ความสำคัญระดับมาก

เมื่อทำการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดจะพบว่า ผู้ที่สนใจการประมูลส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีแนวโน้มที่จะยอมรับการประมูลสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยจะเน้นไปทางสินค้ากลุ่มยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และสินค้าที่ได้รับความนิยมจะเป็นในส่วนของสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า และเครื่องประดับ

จากตัวอย่างข้อมูลจะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประมูลสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ราคาที่ถูกกว่าห้างสรรพสินค้าความสะดวกรวดเร็วในการประมูลและการได้รับสินค้า การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ส่วนสาเหตุที่ยังไม่แน่ใจในการประมูลผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนของ วิธีการชำระเงินและความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต สินค้าที่ได้รับคุณภาพตรงกับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่เปิดการประมูลที่ประวัติและความสามารถในการควบคุมความผิดพลาดได้อย่างชัดเจน

DOWNLOAD

Comments are closed.