Effect of Influential Decision Service for Thai Airway

โดย ทนงชัย เพ็ชร์น้อย

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสายการบินไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้โดยสารสายการบินไทย ที่เป็นคนไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ One Way ANOVA สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31– 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้ 10,001–20,000 บาทใช้บริการสายการบินไทย 1–2 ครั้งต่อปี ใช้บริการเพื่อท่องเที่ยว มีการวางแผนและจองตั๋วล่วงหน้าทุกครั้งก่อนเดินทาง ส่วนมากเดินทางไปภูมิภาค ภาคใต้ มีการใช้บริการชั้นประหยัดมากกว่าชั้นธุรกิจ

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสายการบินไทยระดับความสำคัญเป็น ด้านภาพพจน์ของสายการบิน ด้านการให้บริการของพนักงาน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการจัดจำหน่าย ด้านความปลอดภัย ด้านส่งเสริมการขาย และด้านความรวดเร็วในการเดินทาง ในระดับมาก โดยระดับความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินไทย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความรวดเร็ว ด้านการให้บริการของพนักงาน และด้านความปลอดภัย ในระดับพึงพอใจอย่างยิ่ง

DOWNLOAD