To Study Buying Behavior of Organization in Hard Disk Drive Manufacturing Industry and Supporting Industry

โดย ดวงธนวรรณ สุขขิณี

ปี     2549

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อองค์กรธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและชิ้นส่วนสนับสนุน เป็นตัวแทนในการศึกษาโดยเลือกศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อขององค์กร โดยศึกษาจากกลุ่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและชิ้นส่วนสนับสนุนในประเทศไทยจำนวน 40 ราย เจาะจงเฉพาะหน่วยงานจัดซื้อของแต่ละองค์กร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษาพบว่าองค์กรธุรกิจของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบเข้ากับชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรได้ทำการผลิตและส่งจำหน่ายต่อไปยังลูกค้า และสนับสนุนไลน์การผลิตขององค์กรมากกว่าเรื่องของการจัดเก็บเพื่อการจัดจำหน่าย และทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ ส่วนพฤติกรรมการซื้อขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว (ประมาณ 70%) มีพฤติกรรมการนำเข้าวัตถุดิบ (รวมวัตถุดิบหลัก, วัสดุสิ้นเปลือง) จากต่างประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต องค์กรจะทำการสั่งซื้อวัตถุดิบหรืชิ้นส่วนสนับสนุนในทุก ๆ เดือน ส่วนผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อนั้น โดยส่วนใหญ่จะดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้จัดการฝ่ายวางแผน กระบวนการตัดสินใจซื้อวัตถุดิบนั้น องค์กรส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการกำหนดคุณลักษณะและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาจะกำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนสนับสนุน และฝ่ายคุณภาพจะเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบ และฝ่ายวางแผนการผลิตจะกำหนดปริมาณของวัตถุดิบที่ต้องการซื้อในแต่ละครั้งโดยประมาณการจากยอดการสั่งซื้อจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นหลัก

DOWNLOAD