โดย ภาณุ ประทุมนพรัตน์ และ ขวัญชัย จ้อยเจริญ
 ปี 2547

 

โครงการวิจัยคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผนึกบรรจุภัณฑ์ได้ ทั้งแบบสุญญากาศและแบบเติมแก๊สที่สาม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยคิดประดิษฐ์ออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบขนาดเล็ก และขนาดกลาง เครื่องผนึกบรรจุภัณฑ์นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ ฝีมือนักวิจัยไทยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นอย่างดี มีต้นทุนต่ำ การทำงานไม่ซับซ้อน ใช้งานและบำรุงง่าย มีความคงทน ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีในประเทศ มีขนาดและราคาที่เหมาะสมกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถปิดปากถุงได้หลายชนิดและหลายขนาด ความเร็วของสายพาน 0 ถึง 14 เมตรต่อนาที รอยซีล กว้าง 0.4 นิ้ว (10 mm) แท่นความร้อน 6 นิ้ว (440 mm) 230 โวลท์ 500 วัตต์ ควบคุมอุณหภูมิจาก0 ถึง 390 องศาเซลเซียส ระบบทำความเย็นโดยใช้พัดลมดูดอากาศ
 

 

Download