โดย ภาณุ ประทุมนพรัตน์ ขวัญชัย จ้อยเจริญ และ ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม

ปี 2547

บทคัดย่อ (Abstract)

โครงการวิจัยคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ เพื่อประดิษฐ์เครื่องหว่านอาหารกุ้งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ และเพื่อเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ใหม่สู่เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจทั้งหลาย เครื่องหว่านอาหารกุ้งนี้ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมควบคุมปริมาณปริมาณการให้อาหารกุ้งแบบเม็ดในแต่ละมื้อได้อย่างเที่ยงตรง ช่วยลดการสูญเสียอาหารจากความผิดพลาดของคนงาน และสนองตอบความต้องการของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การทดสอบหว่านอาหารนั้นได้ทำการทดสอบกับอาหารเบอร์ 204S และ 203P ที่ความเร็วรอบของเครื่องเป่าอากาศเท่ากับ 500 และ 1,500 รอบต่อนาที โดยปรับเปลี่ยนมุมก้มเงยของชุดหว่านเป็น 15 องศา 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ตามลำดับ

จากผลการทดลองพบว่า

ลักษณะการกระจายของเม็ดอาหารกุ้งมีความคล้ายกันที่ทุกๆ มุมก้มเงยและความเร็วรอบของเครื่องเป่าอากาศ แต่เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวของเม็ดอาหาร 204S และ 203P ที่เงื่อนไขเดียวกัน พบว่า อาหาร 204S จะแผ่กระจายได้ดีกว่าที่ทุกมุมก้มเงยที่เป็น เช่นนี้ก็เพราะ มีเม็ดอาหารมีมวลมากกว่า 203P ดังนั้นเมื่ออาหาร 204S จะเปลี่ยนโมเมนตัมได้มากกว่า จึงทำให้พุ่งไปได้ไกลกว่าและแผ่กระจายได้รูปที่ดีกว่า

 

Download