แผนธุรกิจการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลภาชนะพลาสติกประเภทขวด PET

โดย จุรีพร พิกุล

ปี      2548

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ปัจจุบันพลาสติกมีอิทธิพลกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากปริมาณความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะที่เป็นพลาสติกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย จากมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลในเรื่องการช่วยรณรงค์ให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่มีราคาและไม่มีราคาออกจากกัน ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกก่อนนำไปทิ้งมากขึ้น และการนำกลับมาใช้ใหม่ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นแนวคิดหนึ่งที่รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศให้ความร่วมมือ เพื่อลดปัญหาการกำจัดขยะโดยการเผา ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมคือ ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศและทำให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น แต่เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการรีไซเคิลขวด PET มีราคาแพงมากประมาณ 500 ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนที่สูงและโอกาสที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อยากมาก จึงทำให้การรีไซเคิลขวด PETในประเทศไทยมีน้อยมาก ที่ทำให้ส่วนใหญ่เป็นการนำขยะที่เป็นพลาสติกมาบดและส่งต่อไปโรงงานอัดเม็ดหรือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ กิจการได้เล็งเห็นถึงการที่จะช่วยเหลือรัฐบาลและชุมชนกำจัดขยะ จึงได้ทำแผนธุรกิจการจัดตั้งโรงงานรีไซเคิลภาชนะพลาสติกประเภทขวด PET เพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินในวงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการบริหารสภาพคล่อง

โรงงานพีเจพลาสติก PET ก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนจาก นางสาวจุรีพร พิกุล และนางสาวอุ่นเรือนพิกุล รวมกันเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และเงินกู้ยืมจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อทำการบดขยะที่ทำจากขวด PET โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบันลูกค้าสำคัญที่ซื้อสินค้าของกิจการ ได้แก่ บริษํท นิวเวอร์อินเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบริษัทที่นำพลาสติก PET ไปหลอมใหม่ความต้องการสินค้าวันละ 10 ตันบริษัท หย่งคั้งอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ และบริษัท บีทูเอบางกอกกรุ๊ฟ จำกัด ตั้งอยู่อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพฯ เป็นบริษัทซื้อและส่งไปจำหน่ายต่างประเทศปริมาณความต้องการสินค้าบริษัทละ 26.5 ตันต่อสัปดาห์ คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 22% คู่แข่งทางการค้าที่สำคัญของกิจการในจังหวัดปทุมธานีที่พบมี 3 ราย รายแรกตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง 3 อำเภอธัญบุรีใกล้ป้อมตำรวจ รายที่สองตั้งอยู่ที่ซอยวัดเทียนและรายที่สามตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคกฝั่งเดียวกับที่ว่าการอำเภอ ส่วนโรงงานที่ตั้งอยู่ย่านปริมลฑล ได้แก่ โรงงานที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โรงงานที่ตั้งอยู่ย่านปริมณฑล ได้แก่ โรงงานที่จังหวัดนนทบุรีและโรงงานที่อำเภอบางบอนจังหวัดสมุทรสาคร ซึงกิจการสามารถรับการเผชิญกับสภาวะแข่งขันในปัจจุบันได้ เนื่องจากกิจการมีข้อได้เปรียบหลายประการ ได้แก่ กิจการมีโรงงานตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ มีทำเลที่ตั้งเหมาะสมทั้งด้านการคมนาคม การสาธารณูปโภค และจากการศึกษาความเพียงพอของวัตถุดิบพบว่าปริมาณวัตถุดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากแหล่งน้ำดื่มที่ขาดแคลนและแหล่งน้ำสกปรกส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมดื่มน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุด้วยขวด PET กันมากขึ้น

กลยุทธ์ทางการตลาดจะเน้นการสร้างความเชื่อให้กับลูกค้าในเรื่องคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูกเพื่อส่งผลต่อกำไรของกิจการและการหาตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต

จากการจัดทำประมาณการทางการเงิน และการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 ปีพบว่ากิจการมีกำไรประมาณการสุทธิเฉลี่ยปีละประมาณ 2.456 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.54% ของยอดขาย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้คือ 5% ของยอดขายและมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 23.90% โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 6.560 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 159.68%และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 เดือน

DOWNLOAD

Comments are closed.