แผนธุรกิจการทำแม่พิมพ์ กรณีศึกษา : บริษัท เอสบีเคไวร์คัท เซอร์วิส จำกัด

โดย มงคล เชียงหลิว

ปี     2550

บทสรุปผู้บริหาร

บริษัท เอสบีเคไวร์คัท เซอร์วิส จำกัด (SBK Wire Cut Service Co., Ltd.) จัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจจากการรับจ้างตัด WEDM ไปสู่การรับจ้างทำแม่พิมพ์นั้นโดยช่วงเริ่มกิจการทำการรับจ้างตัด WEDM ซึ่งเน้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ในเขตปทุมธานี อยุธยา และนนทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสูงมากและไม่มีคู่แข่งขันทางตรง โดยเริ่ม เปิดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งของกิจการตั้งอยู่ที่ 24/6 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ใกล้สะพานปทุมธานี อยู่ระหว่างอุตสาหกรรมบางกะดี และอุตสาหกรรมนวนคร โดยเริ่มเปิดครั้งแรกใช้เงินลงทุน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 3,675,385.15 บาท โดยจัดหาเงินทุนจากผู้ถือหุ้นหลัก 4 คน คนละจำนวนเงิน 500,000 บาทและจากการกู้เงินของผู้ถือหุ้นอีกเป็นจำนวนเงิน 1,675,385.15 บาท หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2555 จะขยายกิจการสู่การทำแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดต้นทุน
การผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้า

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า แนวโน้มการนำเข้าแม่พิมพ์สูงขึ้นทุกปี เนื่องจากบริษัทที่รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ประมาณ 500 โรงงาน มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในการรับจ้างทำแม่พิมพ์

บริษัท เอสบีเคไวร์คัท เซอร์วิส จำกัด (SBK Wire Cut Service Co., Ltd.) คาดว่าจะมียอดขายช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550 ประมาณ 5 ล้านบาท และจะเติบโตขึ้นปีละ 10% ถึงปี พ.ศ. 2554และในปี พ.ศ. 2555 จะเติบโต 40% หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2556 ถึงสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2558 จะเติบโตต่อเนื่อง ปีละ 5 % ซึ่งบริษัทสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 5.31 ปี และคาดว่าโครงการนี้จะ มีค่า NPV อยู่ที่ 3,593,952 บาท ค่า IRR อยู่ที่ 28.79% และค่า B/C อยู่ที่ 2กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการตลาด คือ พยายามสร้าง Brand โดยกลุ่มเป้าหมายหลักระยะสั้นและระยะกลาง คือ ธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ่มเป้าหมายหลักในระยะยาว คือ ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศปัจจัยหลักที่เเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของธุรกิจ คือ คุณภาพ บริการ ราคา การจัดส่ง ที่เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า

DOWNLOAD

Comments are closed.