Attitude for Energy Saving Participation Model of Employee S.P.Metal Part Ltd.,

โดย มงคล แป้นจวน

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษา หาระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานหลังจากผ่านการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ยังได้ศึกษาความสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อความรู้สึก และพฤติกรรมการนำไปปฏิบัติของพนักงานต่อโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกต่อการนำไปปฏิบัติตามโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของพนักงานจำนวน 212 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้เป็น สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ เป็นอัตราร้อยละ และการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางโดยออกมาเป็นค่าเฉลี่ยทั้งนี้ยังได้วัดการกระจายของข้อมูล โดยวัดเป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานด้วยการใช้ Independent sample t-test ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความรู้ความเข้าใจกับความรู้สึก และการนำไปปฏิบัติในโครงการ ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อกัน ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson Correlation ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่แต่ละตัวต่างมีระดับการวัดของข้อมูลในระดับอันตรภาค ขึ้นไปโดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานอยู่ในระดับมาก เป็นร้อยละ 89.15ส่วนด้านความรู้สึกต่อโครงการโดยรวมอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 และระดับการนำไปปฏิบัติตามโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความเข้าใจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกในด้านการใช้พลังงานไม่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของโรงงาน/ อาคาร รัฐ ควรแทรกแซงโดยการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องปฏิบัติ การตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงาน/อาคาร ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานและค่าตอบแทน และการใช้มาตรการประหยัดพลังงานโดยไม่เคร่งครัดทำให้คนในหน่วยงานไม่สูญเสียความสะดวกสบายที่เคยได้รับ ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจที่มีอิทธิพลต่อการนำไปปฏิบัติตามโครงการพบว่า มีผลในด้านการปฏิบัติในด้านปิดไฟทุกครั้ง เมื่อออกจากห้องปฏิบัติงานเกิน 30 นาทีการเขียนคำขวัญกระตุ้น ให้เพื่อนร่วมประหยัดพลังงาน และการทดลองให้คนในครอบครัวเห็นถึงการลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดการใช้น้ำ และการใช้ไฟฟ้าในบ้าน

จากการศึกษายังพบว่า ความรู้สึกต่อโครงการอนุรักษ์พลังงานที่มีผลต่อการเข้าร่วมปฏิบัติตามโครงการการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ในด้านการปฏิบัติปิดไฟทุกครั้ง เมื่อออกจากห้องปฏิบัติงานเกิน 30 นาที ด้านการเขียนคำขวัญกระตุ้น ให้เพื่อนในแผนกร่วมประหยัดพลังงาน ด้านการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้ที่บ้าน และด้านการทดลองและแสดงให้คนในครอบครัวเห็นถึงการลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดการใช้น้ำ และการใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในระดับที่ต่ำในทิศทางเดียวกัน

DOWNLOAD