Study of Problems about Materials and Equipments Management which Affect on the Construction Projects of FAC99 Engineering Ltd., Part

โดย สุพจน์ วงศ์คำลือ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการ การจัดการวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟค99 เอ็นจิเนียริ่ง ด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ที่รับผิดชอบโดยฝ่ายก่อสร้าง และด้านการจัดซื้อที่รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งทำการศึกษาจากโครงการก่อสร้างของห้างฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2550 จำนวนทั้งหมด 12 โครงการ ใช้วิธีศึกษาค้นคว้า ด้วยการวิเคราะห์หาปัญหาจากเอกสาร(Documentary Analysis) ที่รวบรวมจากกระบวนการ การจัดการวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างของห้าง ฯ นำมาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลต่างวัสดุทางตรง (Material Variance Analysis) ซึ่งได้แก่ผลต่างด้านราคา(PriceVariance)เพื่อสรุปหาปัญหาในด้านการจัดซื้อ และผลต่างด้านปริมาณ(QuantityVariance) เพื่อสรุปหาปัญหาด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ จากนั้นทำการสรุปหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้วยวิธีการประชุม โดยการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน ด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ ได้แก่ ผู้ควบคุมงานและหัวหน้างานฝ่ายก่อสร้างจำนวน 5 คน และด้านการจัดซื้อได้แก่ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจำนวน 6 คน

ผลการค้นคว้าอิสระ จากการศึกษาโครงการก่อสร้างทั้งหมด 12 โครงการ พบว่าเกิดปัญหาในกระบวนการ การจัดการวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้างของห้าง ฯ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยแบ่งเป็นปัญหาในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อหรือ มีการซื้อที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ หรือ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ ของฝ่ายก่อสร้างในปริมาณที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามีจำนวน 2 โครงการคิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนอีก 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ25.00 กลับพบว่าไม่เกิดปัญหา ส่วนสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในแต่ละด้าน มีดังนี้ ด้านการจัดซื้อ พบว่าปัจจัยสนับสนุน ที่ทำให้ฝ่ายจัดซื้อของห้างฯ ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในราคาที่แพงกว่าราคามาตรฐาน ได้แก่ การเลือกแหล่งผู้จำหน่ายหรือร้านค้า การวางแผนการสั่งซื้อ ขั้นตอนการตรวจรับ การสื่อสารและการประสานงานระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายก่อสร้าง รายละเอียดด้านคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และช่วงเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง ส่วนด้านการวางแผนและควบคุมการใช้ พบว่าปัจจัยสนับสนุน ที่ทำให้ฝ่ายก่อสร้างของห้างฯ ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณมาตรฐาน ได้แก่ แบบและรายละเอียดของงานทักษะและฝีมือของช่าง สถานที่จัดเก็บในหน่วยงานก่อสร้างภาคสนาม ช่วงเวลาในการดำเนินงานก่อสร้าง ขั้นตอนการรับ การเบิก – จ่ายในหน่วยงานก่อสร้างภาคสนาม การสื่อสารและการประสานงานระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายก่อสร้าง

ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ แบ่งตามกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ได้แก่
กลุ่มที่ 1. สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง การควบคุมต้นทุนของการดำเนินงานควรจัดให้มีหน่วยกลางที่รับผิดชอบโดยตรง ขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างควรมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่ใช้ประกอบการก่อสร้างก่อนเริ่มดำเนินงาน หน่วยงานก่อสร้างภาคสนามควรมีเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัสดุรับผิดชอบการเบิก-จ่าย การควบคุมงานของผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานภาคสนามควรมีการกระจายอำนาจและมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน การประมาณราคาก่อสร้างของฝ่ายที่รับผิดชอบควรพิจารณาในเรื่อง สถานที่ก่อสร้าง แหล่งขายวัสดุหรือร้านค้าช่วงเวลาในการดำเนินการก่อสร้างและดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนกระบวนการของการจัดซื้อควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกแหล่งผู้ขาย สรรหาแหล่งผู้ขายใหม่ ๆ หลีกเลี่ยงการซื้อขายแบบผูกขาด และควรจะประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ผลต่างวัสดุทางตรงนำไปเป็นเกณฑ์ในการสร้างแรงจูงใจ วัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ตัดสินใจในเรื่องของรางวัลพิเศษ กลุ่มที่ 2. สำหรับผู้รับเหมาและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาและวิเคราะห์ผลต่างวัสดุทางตรงของงานก่อสร้าง ควรเป็นผู้ที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ในการทำงานด้านงานก่อสร้าง จะช่วยให้การวิเคราะห์และแปลผลมีความเที่ยงตรงหรือไก้ลเคียงความเป็นจริงมากที่สุด ส่วนงานวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต ห้างฯ ควรมีการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ศึกษาปัญหาการจัดการด้านแรงงาน ที่ส่งผลต่องานก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง” และสำหรับผู้สนใจควรมีการศึกษาค้นคว้าฯ เรื่อง “ศึกษาปัญหาและแนวทางการควบคุมต้นทุนวัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาก่อสร้าง ขนาดย่อม” เป็นต้น

DOWNLOAD