Factors Affecting the Acceptance of Electronic Commerce as Order Channel for Food Delivery Business

โดย พระนครโพธิ์นอก

ปี      2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกิจอาหารตามสั่งแบบส่งถึงที่ เป็นการศึกษาถึงการยอมรับในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยของธุรกิจอาหารตามสั่งแบบส่งถึงที่ โดยมีแนวโน้มของการเป็นช่องทางการตลาดที่มีความสำคัญสำหรับการทำธุรกิจนี้ในอนาคต ในส่วนความคิดเห็นและการยอมรับของผู้บริโภคนั้น ได้ทำการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจำนวน 400ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-30 ปีมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพทำงานบริษัทเอกชน โดยมีระดับรายได้อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการยอมรับและตัดสินใจสั่งซื้ออาหารตามสั่งแบบส่งถึงที่ทางอินเทอร์เน็ตพบว่า ด้านความสะดวกในการสั่งซื้ออาหารตามสั่งแบบส่งถึงที่ทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับความสะดวกในการเลือกสถานที่จัดส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการที่สามารถเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ ด้านการมีข้อความทั้งภาพและเสียงประกอบการตัดสินใจเลือกอาหารพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าจะทำให้ได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ในส่วนของการยอมรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พบว่า ด้านความรวดเร็วในการได้รับบริการกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมาก คือความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า ด้านของความครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดของอาหาร กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมากคือ คุณภาพของอาหารที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ลงบนเว็บไซต์ ด้านความทันสมัยของข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมาก คือด้านข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น รายการโปรโมชันต่างๆ

DOWNLOAD