Working Satisfaction of Engineer: Case Study of Mektec in Bang Pa-In Industrial Estate Ayudthya Province

โดย บรรเจิด วงษ์สาธุภาพ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการทำงานของวิศวกรของบริษัทเม็กเท็ค ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ วิศวกรทั้ง 3 ระดับ โดยมีผู้จัดการวิศวกร วิศวกรอาวุโส และวิศวกรระดับปฏิบัติการที่ทำงานอยู่กับบริษัทเม็กเท็ค โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 125 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบตัวแปรทางเดียว(One –Way ANOVA) การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า ไคสแควร์ (Chi-Square) โดยใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง วิศวกรส่วนมากมีอายุระหว่าง 21– 25 ปี ระดับการศึกษาส่วนมากจบปริญญาตรี รายได้อยู่ประมาณ 25,001 – 30,000บาทต่อเดือน มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ วิศวกรส่วนมากเป็นวิศวกรระดับปฏิบัติการ อายุงานอยู่ประมาณ 3 – 5 ปี ส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน วิศวกรส่วนมากให้ความสำคัญกับปัจจัยค้ำจุนมากกว่าปัจจัยกระตุ้นในการทำงาน ปัจจัยค้ำจุนที่วิศวกรให้ความพึงพอใจเป็นเป็นลำดับต้น ๆ ได้แก่ เงินเดือนและผลตอบแทน ความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน เงินเพิ่มเติมพิเศษที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และบรรยากาศในการทำงานที่ดี

DOWNLOAD