Computer user’s Behavior and Buying Decisions the Notebook Computer in Bangkok and Pathumthani Province

โดย อภินันท์ สีหานาม

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง และวางแผนการตลาดให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนความคิดเห็นของผู้บริโภคนั้น ได้ทำการเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นจำนวน 400 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท มีสถานภาพโสด มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์บ้าง และมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ส่วนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญในระดับมากคือ ตราสินค้า

ปัจจัยด้านราคา ในส่วนของพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วที่มีความสำคัญในระดับมากคือราคา เหมาะสมกับคุณสมบัติของเครื่องปัจจัยช่องทางการจัดจำหน่าย ในส่วนของพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วที่มีความสำคัญในระดับมากคือการที่มีศูนย์จัดจำหน่าย และให้บริการที่ครอบคลุมพื้นที่ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วที่มีความสำคัญในระดับมากคือ การลดราคาหรือขายพร้อมกับเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด ในราคาพิเศษ

DOWNLOAD

Comments are closed.