Evaluation Quality Service of General Customer Insurance for Case Study A.I.A. Co.,Ltd. Atchanart Official Ratchaburi Province

โดย เทิดไทย วนิชาชีวะ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของลูกค้าประกันชีวิตประเภทสามัญในการประเมินคุณภาพการบริการของบริษัท A.I.A. จำกัด(มหาชน) สำนักงานตัวแทน อัถชาณาษ จังหวัด ราชบุรี เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพบริการของบริษัท A.I.A. จำกัด(มหาชน) สำนักงานตัวแทน อัถชาณาษ จังหวัดราชบุรีและเพื่อศึกษาแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญของลูกค้าที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพบริการของบริษัท A.I.A. จำกัด(มหาชน) สำนักงานตัวแทน อัถชาณาษ จังหวัด ราชบุรีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระคือ ลูกค้าประกันชีวิตประเภทสามัญของบริษัท A.I.A. จำกัด(มหาชน) สำนักงานตัวแทน อัถชาณาษ จังหวัด ราชบุรี ที่ได้มีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญของบริษัท A.I.A. จำกัด(มหาชน)กับทางสำนักงานตัวแทน อัถชาณาษ จังหวัด ราชบุรี และยังคงจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยมาจนถึงปัจจุบัน มีตัวอย่างจำนวน 350 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 45ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 –30,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญของลูกค้าพบว่า ลูกค้าประกันชีวิตประเภทสามัญส่วนใหญ่มีกรมธรรม์แบบคุ้มครองชีวิต
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพบริการของลูกค้าประกันชีวิตประเภทสามัญในการให้บริการของบริษัท A.I.A. จำกัด(มหาชน)สำนักงานตัวแทน อัถชาณาษ จังหวัด ราชบุรีพบว่าลูกค้าประกันชีวิตประเภทสามัญมีความคิดเห็น ด้านความมั่นคงปลอดภัยและด้านความเชื่อถือได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความสุภาพอ่อนโยน ด้านความไว้วางใจ ด้านความสามารถ ด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความเข้าใจและด้านการตอบสนองความต้องการ ลูกค้าประกันชีวิตประเภทสามัญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างสิ่งที่จับต้องได้ ลูกค้าประกัน
ชีวิตประเภทสามัญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

DOWNLOAD