Factors Affecting the Attitude of User Information Systems: Case Study of Siriraj Hospital

โดย สุธันวดี พงษ์พานิช

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบสารสนเทศและปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จำนวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม นำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานจากสถิติแบบ t-test และ ANOVA

 ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ใช้งานด้วยInternet ซึ่งมีลักษณะการใช้งานในการติดต่อสื่อสาร (E-mail) มีเวลาในการใช้งานอยู่ที่ 2-4 ชั่วโมงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกภาษาของระบบสารสนเทศที่ต้องการใช้งานเป็นภาษาไทย และเคยได้รับการศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในระบบสารสนเทศ ทัศนคติของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นระดับมากเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในเรื่องของความถูกต้องของรายงานที่เชื่อถือได้

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลศิริราช พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการในการใช้งานระบบสารสนเทศแต่ละด้านแตกต่างกันส่วนปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศ พบว่าพฤติกรรมในการใช้งานระบบสารสนเทศจำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน ลักษณะการใช้งานและการฝึกอบรม ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติในการใช้งานระบบสารสนเทศแตกต่างกัน

DOWNLOAD

Comments are closed.