Entrepreneur Viewpoints on Skilled Labour Standard for Wage Determination

โดย นาถรพี  ชัยมงคล, สุภาพร  ทินประภา, สมชาย  หิรัญกิตติ และนิกร  ลีชาคำ

วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

DOWNLOAD : การสำรวจความคิดเห็นของถานประกอบการต่อการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์กำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานฝึมือ

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี