Factors Influencing Purchasing Behavior of Thai Sausages of Consumer in Bangkok and Suburban Areas

โดย ธนันณัฐ แซ่ลู่

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกุนเชียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกุนเชียงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล นอกจากนี้ยังศึกษาพฤติกรรมการซื้อกุนเชียงของผู้บริโภค จำแนกตามประเภทของผู้ซื้อ (ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย, ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม)และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกุนเชียง จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์และประเภทของผู้ซื้อ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจผู้บริโภค จำนวน392 คน จากตลาดไทและตลาดยิ่งเจริญ ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square One-way Anova และ Independent t-test

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อกุนเชียงไปขายต่อหรือนำไปปรุงอาหารขาย สถานที่ที่ซื้อกุนเชียงคือ ตลาดสด ความถี่ในการซื้อกุนเชียงเดือนละ 1-2 ครั้ง ราคาซื้ออยู่ที่ 81-100 บาท มีปริมาณการซื้อครั้งละ 1-2 กิโลกรัม และในการเลือกซื้อกุนเชียงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเองโดยซื้อตามสะดวกไม่สนใจยี่ห้อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกุนเชียง อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์(ความสะอาด) ด้านราคา (ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ) ด้านสถานที่จัดจำหน่าย(ความสะดวกในการซื้อสินค้า) ด้านพนักงานขาย (พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี) และด้านการส่งเสริมการตลาด (มีสินค้าให้ทดลองชิมฟรี) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80, 3.76, 3.49, 3.21 และ 2.86 ตามลำดับ

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย (2) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (3) อายุ (4) รายได้ และ (5)ประเภทของผู้ซื้อ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านราคาที่ซื้อบ่อย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (2) ปัจจัยด้านพนักงานขาย (3) อายุ (4) รายได้ และ (5) ประเภทของผู้ซื้อ ประการสุดท้ายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อด้านปริมาณการซื้อแต่ละครั้ง ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (2) เพศ (3) อายุ (4) รายได้ และ (5) ประเภทของผู้ซื้อ

DOWNLOAD

Comments are closed.