The Marketing Mix Factors Having Influence on the Decision to buy Products for Facial Care Taking for Men in Bangkok Metropolis

โดย ชนิดา ทองสิน

ปี      2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ชายส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 30 ปีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือน มากกว่า10,000 บาทแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบบธรรมดา ยี่ห้อที่นิยมคือ นีเวีย ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์ก็ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำผลิตภัณฑ์ โดยการตัดสินใจซื้อเองมากที่สุด แต่ถ้ามีบุคคลที่ช่วยตัดสินใจ คือเพื่อน สื่อโฆษณาที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือสื่อโทรทัศน์ และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด คือในห้างสรรพสินค้า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ 534 บาทต่อครั้ง จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุสถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายแตกต่างกันด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายต่อครั้ง

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชาย ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชายต่อครั้ง

DOWNLOAD