Automatic Guided Vehicles (AGVs)

โดย ไพฑูรย์ พูลสุขโข และ พิเชษฐ์ กันทะวัง ปี 2547
บทคัดย่อ (Abstract) โครงการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างระบบยานขนส่งลำเลียงแบบอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการลำเลียงสินค้า สามารถลดต้นทุนด้านแรงงานในการลำเลียง และลดปัญหาของผู้ปฏิบัติงานใน การลำเลียงสินค้า 

การดำเนินงานโครงการวิจัย จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรถลำเลียงสินค้าแบบอัตโนมัติและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและคำนวณ จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ดำเนินการสร้างตัวรถลำเลียงสินค้าแบบอัตโนมัติ โดยใช้ Speed control motor DC 24 Volt เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้าและ Stepping Motor DC 2.9 Volt เป็นตัวบังคับเลี้ยว โดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 24 Volt และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวสั่งการทำงานชุดเบรก Stepping Motor และเซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์เป็นตัวตรวจจับเส้นแถบสีดำ โดยรถสามารถรับน้ำหนักของบรรทุกได้ 50 กิโลกรัม

ผลที่ได้จากการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย คือ สามารถสร้างรถลำเลียงสินค้าแบบอัตโนมัติที่วิ่งได้เป็นเส้นตรงตามเส้นแถบสีดำ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ 50 กิโลกรัม วิ่งด้วยความเร็ว 9.9 เมตร/นาที ที่ระยะทาง 15 เมตร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวสั่งการทำงาน ให้เซนเซอร์เป็นตัวตรวจจับเส้นสีดำ และใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนล้อหน้า โดยได้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่

Download :  ระบบยานขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ