Good Manufacturing Practice (GMP) for LOCAL Food Products

โดย นพรัตน์  มะเห, ชายกร  สินธุสัย และสมบัติ  รุ่งศิลป์

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี.เอ็ม.พี) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี