Truss Analysis : Continuum Approach

โดย เอกเชาว์  จันทรโชติ

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : การวิเคราะห์โครงถักโดยวิธีคอนทินิวอัม

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี