The Study of Employees’ Expectation on Working Performance in Printing Industries in Bangkok

โดย วราภรณ์ หนุนเรือง

ปี     2550

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ เพื่อศึกษาความคาดหวังของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส อายุการทำงานและรายได้ต่อเดือน และเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอในในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน420 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t – Test ใช้กับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม ใช้ One way ANOVA กับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) พบว่า

ปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 – 30 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. โดยมีอายุการทำงาน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ความคาดหวังในการปฏิบัติงาน โดยรวม พนักงานมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายบริษัท ด้านลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพของอาชีพทางสังคม ด้านสวัสดิการและเงินเดือน และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน พนักงานมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก

ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจระดับมากในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนด้านนโยบายบริษัท ด้านลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสถานภาพของอาชีพทางสังคม ด้านสวัสดิการและเงินเดือน และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

DOWNLOAD