Organizational Commitment of Branch Employee’s MK Restaurants Co.,LTD

โดย จิตรา จัดละ

ปี     2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขา บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ จำกัด จำกัด โดยศึกษาถึงปัจจัยในด้านข้อมูลทั่วไปของพนักงานสาขา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงาน ปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสัมพันธ์ ความผูกพันต่อองค์กร และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขาตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานสาขา ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์จำกัด จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-Test, ONE WAY ANOVA สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 25-33 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. และมีรายได้ต่อเดือน อยู่ในช่วง 5,001-10,000บาท สำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบริษัทส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ปี โดยมีตำแหน่งงานอยู่ในกลุ่มพนักงานทั่วไป และส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำ สำหรับผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงาน ปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสัมพันธ์ และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขาพบว่า อยู่ในระดับมาก

ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพนักงานสาขาที่มีข้อมูลทั่วไปด้านอายุ รายได้ต่อเดือนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตำแหน่งงาน และประเภทของการจ้างงานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้นด้านเพศ

ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงานกับความผูกพันต่อองค์กร พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันและผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขา พบว่า ปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสัมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสาขาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมด้านแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

DOWNLOAD