Factor Affecting Diploma Students in Making a Decision Whether to Enter a Career or to Pursue Their Study

โดย ธารี  วารีสงัด

วารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

DOWNLOAD : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี