Hilltribes. Wisdom on Conserved Forest Management at Kaeng Krachan National Park

โดย เรืองฤทธิ์  กิตติวิทยาพงศ์

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

DOWNLOAD : ภูมิปัญญาชาวเขาในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี