The Model of Rhythmic Reading Method

โดย สมศักดิ์  สร้อยระย้า

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : รูปแบบวิธีการอ่านจังหวะ

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี