Woodcuts of Thailand

โดย อัศนีย์  ชูอรุณ

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

DOWNLOAD : ศิลปกรรมภาพพิมพ์แกะไม้ของไทย

 

ดูเพิ่ม วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี