Job Satisfaction of the employees working atCharoen Pokphand Foods Public Company Limited, Ranode Aquatic Animal Food Factory

โดย สุภาพร เพชรัตน์กูล

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด กลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด จำนวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .960 สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าความสัมพันธ์ของเพียรสัน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 ปี และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด ภาพรวม มีความคาดหวังระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ด้านค่าจ้างและ สวัสดิการ ตามลำดับสำหรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด ภาพรวม มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจระดับมาก และด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้านค่าจ้างและสวัสดิการ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ตามลำดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ความคาดหวังในการปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

DOWNLOAD

Comments are closed.