Design of Organizational Promotion Products

โดย อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ และ คมสัน เรืองโกศล

ปี 2548

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเรื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการหาประชาสัมพันธ์องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเพื่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภค  จำนวน 50 คน ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฟอร์มการออกแบบผลิตภัณฑ์และแบบประเมินผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการวิจัยเริ่มตั้งแต่การให้แนวคิดผลิตภัณฑ์จัดทำแบบร่างผลิตภัณฑ์ คัดเลือกแบบร่างผลิตภัณฑ์จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการผลิตผลิตภัณฑ์ผลการวิจัยพบว่า มีแบบร่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ โดยผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าพันคอ เนคไท เสื้อยืด กระเป๋าเอกสาร หมวกปัก 30 ปีราชมงคล ร่มกันแดด แก้วกระเบื้องลายทอง แผ่นพับ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย โลโก้ PVC ตรามหาวิทยาลัย โลหะกัดลึกลงสีโลโก้ 30 ปีราชมงคลและซองใส่ผ้าไหม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ ทั้งในภาพรวมของ 13 ผลิตภัณฑ์ ( x = 4.12 4.12 4.10 3.864.24 4.23 4.17 3.39 4.15 4.11 4.12 4.26 และ 4.07 ตามลำดับ) และรายด้านคือ ด้านความสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านการผลิต ในการวิจัยดังกล่าวมีการผลิตผลิตภัณฑ์ 13 รายการจำนวน 28,439 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

 

Download : ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร