DigitalMoistureContentinSoilTest

โดย ประชุม คำพุฒ และ เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี

ปี 2548

บทคัดย่อ(Abstract)

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชุดทดสอบปริมาณความชื้นในดินโดยระบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2547 จนสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2548 ซึ่งเป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดอุณหภูมิและปริมาณความชื้นในดิน ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องผ่านกระบวนการดำเนินงานที่ยุ่งยากแบบเดิม การประดิษฐ์ในครั้งนี้ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ เมื่อสำเร็จแล้วทำการทดสอบการวัดความชื้นและอุณหภูมิในดินเปรียบเทียบกับวิธีการวัดความชื้นในดินในห้องปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้สามารถอ่านค่าได้ทันทีเป็นระบบดิจิตอลทั้งค่าของอุณหภูมิและปริมาณความชื้น ผลการดำเนินงานวิจัยพบว่า ชุดทดสอบปริมาณความชื้นในดินโดยระบบดิจิตอลที่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว มีความคลาดเคลื่อนมาก อันเนื่องมาจากปัจจัยในการทดสอบที่แตกต่างกันมาก เช่น การใช้อุปกรณ์ต้องเสียบหัววัดเข้าไปในดินที่มีปริมาณมาก แต่การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะใช้ปริมาณดินที่น้อย จึงทำให้การทดลองกับดินไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร แต่สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะใช้ได้ดีกับการวัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในห้องปกต

Download

Comments are closed.