Development of Natural-Material Designs of Products  and Packages with Thai Local Wisdom

โดย  จุไรรัตน์ ดวงเดือน, อนุรักษ์ นวพรไพศาล และ หทัยกร พันธุ์งาม2

ปี 2547

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญาไทย และพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ภูมิปัญญาไทยในด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เข้าชมงาน OTOP – SME –BOI : Made in Thailand ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 1,511 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ คิดเป็น ร้อยละ 98.27 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Tukey (Tukey HSD) พร้อมทั้งแปลความหมายข้อมูล

Download