โดย สมหมาย ผิวสอาด    ณรงค์ชัย โอเจริญ    วารุณี กลิ่นไกล และ จุไรรัตน์ ดวงเดือน

 ปี 2547

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของปริมาณผงสีที่มีต่อสมบัติมาสเตอร์แบทช์ โดยทำการใส่ปริมาณของผลสีที่กำหนดลงในตัวลำเลียงต่างชนิด และทำการเลือกใช้ตัวลำเลียงที่เหมาะสม จึงได้ทำการกำหนดปริมาณผงสีที่ใช้ในการผสม สำหรับในการผสมมาสเตอร์แบทช์หนึ่งสูตร โดยทำการผสมในปริมาณผงสีเป็น 30, 35 และ 40 Phr ใส่ลงในตัวลำเลียงที่ต่างชนิดกันคือ LDPE ที่มีค่าดัชนีการไหล MFI เท่ากับ 7 และ 30 จากการทดลองได้ทำการเลือก LDPE ที่มีค่าดัชนีการไหล MFI เท่ากับกับ 7 เป็นตัวลำเลียง เนื่องจากค่าดัชนีการไหล MFI เท่ากับ 7 สามารถอัดรีดเป็นเม็ดได้ง่ายกว่า เพราะมีความหนืดมากกว่า ซึ่ง เหมาะสมต่อการทำมาสเตอร์แบทช์เพื่อนำไปใช้ในการผลิตแหอวน

เมื่อทำการทดสอบออกมาแล้วพบว่า สมบัติการหลอมเหลวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเติมปริมาณผงสีที่เพิ่มขึ้น, ความหนาแน่นมีค่าที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการเพิ่มขึ้นของผงสี, ความหนาแน่นปรากฏมีค่าที่ใกล้เคียงกัน, อัตราการไหลมีค่าที่เพิ่มขึ้นและการกระจายตัวของสี เมื่อทำการส่งดูด้วยกล้องส่องกำลังขยายสูงที่ปริมาณผงสีที่ 40 Phr มีค่าการกระจาย ตัวที่ดีกว่าปริมาณผงสีที่ 30 และ 35 Phr แต่พบว่าที่ปริมาณผงสี 30 Phr ให้ค่าทางเฉดสี ที่ใกล้เคียงกับที่ใช้จริงในโรงงาน

Download