European Tourists’ Satisfaction in Traveling General Management Case study of Damnoensaduak Floating Market, Rachaburi Province

โดย อรดา แสงสุก

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ทำการวิจัยประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จำนวน 623 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผลการวัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อมูลทั่วไป นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในกลุ่ม 1,251-2,000 ยูโร และเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียส่วนใหญ่
2. ความคิดเห็น และการรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวของประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมถือของประเทศไทยถือเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากที่สุด และมีแรงจูงใจในการมาประเทศไทยเพื่อศึกษา หรือเรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ อาหาร ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภาษา มากที่สุด นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความสนใจข่าวสารการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระดับปานกลาง โดยจะติดตามข่าวสาร การท่องเที่ยวของประเทศไทยก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว และมีแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากบริษัทตัวแทนนำเที่ยว เป็นส่วนใหญ่
3. ความคิดเห็น และการรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้รับข้อมูลจากบริษัทตัวแทนนำเที่ยวมากที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาในการชมตลาดน้ำ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก คือ ต้องการชมบรรยากาศของตลาดน้ำดำเนินสะดวกกิจกรรมที่ทำ ณ ตลาดน้ำ ได้แก่ การเดินชมบริเวณรอบ ๆ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก รวมทั้งชุมชนริมน้ำ และการจับจ่ายใช้สอยจากเรือขายสินค้า
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ด้านความสะอาด มีความพึงพอใจปานกลาง ด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ในภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ด้านการขนส่ง ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านบริการสาธารณะ ในภาพรวมให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง อุปนิสัยของคนในท้องถิ่น ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ด้านบริการการท่องเที่ยว การบริการของเรือขายสินค้าและอาหาร ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มัคคุเทศก์ ในภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ในระดับมากที่สุด โปรแกรมทัวร์ ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความพึงพอ ใจในระดับมาก ร้านขายของที่ระลึก ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวยุโรป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นในการเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำอีก โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะเดินทางมาท่องเที่ยวอีก และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก ให้เหตุผลว่า ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางไปมีอีกหลายแห่งในหลายประเทศ และการมาท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วข้อเสนอแนะต่อการจัดการการท่องเที่ยว ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ควรมีการปรับปรุง และพัฒนา ทั้งในด้านคุณลักษณะทางกายภาพ และด้านการให้บริการ ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เช่น ห้องน้ำ และถังขยะ ควรเพิ่มปริมาณให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง และการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำให้สืบทอดต่อไป เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความพึงพอใจที่ได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีต ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน

DOWNLOAD : European Tourists’ Satisfaction in Traveling General Management Case study of Damnoensaduak Floating Market, Rachaburi Province

Comments are closed.