The Influence of Promotion Mix Factors on Buying Lamp in Bangkok

โดย ปณิศชา ศรีศักดา

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อหลอดไฟของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยมีจำนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างใช้การทดสอบค่าที่(Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ

ผลการวิจัยพบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดไฟ คือ พนักงานขาย โดยตรา/ยี่ห้อ ที่ได้รับความน่าเชื่อถือและน่าใช้งานมากที่สุด คือ ฟิลิปส์ และโดยส่วนใหญ่บุคคลที่ซื้อหลอดไฟเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นประจำได้แก่ การซื้อด้วยตนเอง นอกจากนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของหลอดไฟ กลยุทธ์ที่สำคัญที่ควรจะพิจารณาในการส่งเสริมการขายคือการใช้พนักงานขายที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถที่จะให้ข้อแนะนำและตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการส่งเสริมการขายซึ่งพบว่าการทำโปรโมชั่นลดราคาก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เมื่อต้องการกระตุ้นยอดขายในช่วงสั้นๆ อีกทั้งการทำการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำโครงการนำหลอดเก่าที่หมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพมารีไซเคิล ส่วนการส่งเสริมการขายโดยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ก็ยังคงให้ความสำคัญ เพื่อตอกย้ำตราสินค้าในใจของผู้บริโภค จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทผู้จัดจำหน่ายหลอดไฟต่อไป

DOWNLOAD : The Influence of Promotion Mix Factors on Buying Lamp in Bangkok