Using pump draw water from Denmark Country with Draw Water System of Solar Energy for the Rural Development at Nakhonratchasima Province

โดย เสริมศิริ ม่วงศรี

ปี      2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ปั๊มสูบน้ำจากประเทศเดนมาร์กกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาชนบท จังหวัดนครราชสีมา โดยการสัมภาษณ์ในลักษณะเชิงลึกจากประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม โดยการสัมภาษณ์แล้วนำมาสรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยหลักการ 4 P ดังนี้ คือ ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก มีความพึงพอใจในการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจในด้านราคา อยู่ในระดับปานกลางและเกษตรกรและบุคคลทั่วไปสามารถจัดหาซื้อได้ตามกำลังเหมาะสมกับการใช้งาน ความพึงพอใจในด้านช่องทางการบริการ อยู่ในระดับมาก สามารถตอบสนองและแนะนำสินค้าได้เข้าถึงตัวเกษตรกร ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถตั้งหน่วยแนะนำข้อมูลใกล้พื้นที่ชุมชน

ผลจากการวิจัยทำให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ อันเป็นมาตรฐานของการใช้ปั๊มสูบน้ำจากประเทศเดนมาร์กกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาชนบท จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นผลในความน่าเชื่อถือในการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรและพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในหมู่บ้านชนบทและจัดหาแหล่งน้ำสะอาดต่อไปในอนาคต

DOWNLOAD : Using pump draw water from Denmark Country with Draw Water System of Solar Energy for the Rural Development at Nakhonratchasima Province