Visitor Expectation and Satisfaction of Activities at National Science Museum

โดย วิชชุดา จิตอัคคะ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรูปแบบกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรูปแบบกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติตลอดทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรูปแบบกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้ที่เข้ามาใช้บริการต่อรูปแบบกิจกรรมขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 15-20 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ลักษณะการเข้ามาใช้บริการขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มากับครอบครัว/ส่วนตัว ส่วนด้านรูปแบบกิจกรรมที่เข้าร่วมคือ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาระดับความคาดหวังทั้ง 3 ด้านสรุปได้ว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความคาดหวังต่อการใช้บริการในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลำดับความคาดหวังจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ และด้านรูปแบบกิจกรรม ตามลำดับ ในส่วนของระดับความพึงพอใจทั้ง 3 ด้านสรุปได้ว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ ด้านรูปแบบกิจกรรม และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ

DOWNLOAD : Visitor Expectation and Satisfaction of Activities at National Science Museum