Service Usage Behavior at the Center of Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University

โดย ณธิดา วงศ์จันทร์

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อีกทั้งศึกษาถึงคุณภาพการให้บริการของศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการ จำนวน 400 คน ซึ่งเป็นผู้มารับบริการศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจ

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน มีทัศนคติต่อการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ระดับมาก ส่วนใหญ่เชื่อว่า การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยมากกว่าการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันจึงทำให้มีพฤติกรรมการเข้าใช้บริการบ่อยครั้ง และการเข้ารับบริการแต่ละครั้งยังมีความพึงพอใจในคุณภาพบริการด้านบุคลากรคือบุคลากรผู้ให้บริการมีการทักทายด้วยถ้อยคำสุภาพ มีความเป็นกันเองแต่บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ด้านสถานที่ มีความพึงพอใจในเรื่องของความสะอาดของสถานที่ การจัดบริการหนังสือให้ผู้ป่วย สถานที่จอดรถกว้างขวาง และด้านกระบวนการ ผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการในการให้บริการมีความซับซ้อน และควรปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีสะดวกและรวดเร็ว

DOWNLOAD : Service Usage Behavior at the Center of Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University