The Evaluation of 7S Activities Management at Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Technology Center)

โดย อิทธิพงษ์ ช่วยแก้ว

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการดำเนินกิจกรรม 7ส บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (อยุธยาเทคโนโลยีเซ็นเตอร์) ในด้าน 1. การประชาสัมพันธ์ 2. การให้ความรู้กับพนักงานในการดำเนินกิจกรรม 7ส และ 3. การมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรม 7ส โดยเป็นการสำรวจข้อมูลพนักงานด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดในปัจจุบันตำแหน่งงาน และประสบการณ์ทำงาน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมติฐาน ได้แก่ One Way ANOVA และ Least Significant Difference (LSD)

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเพศ หญิง ที่มีอายุ 21-30 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี และทำงานอยู่ระดับพนักงานปฏิบัติการ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานด้านการประชาสัมพันธ์พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ความคิดเห็นด้านการให้ความรู้กับพนักงานในการดำเนินกิจกรรม 7ส ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62ความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินกิจกรรม 7ส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้านการให้ความรู้กับพนักงานในกิจกรรม 7ส พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกันและด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรม 7ส พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ตำแหน่งงาน มีความคิดเห็นแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

DOWNLOAD : The Evaluation of 7S Activities Management at Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. (Ayutthaya Technology Center)