Customer Satisfaction on Clinical Diagnostic Reagents of Biochemical Technology Co., Ltd.: Bangkok and Perimeters

โดย ปุณณภา ปิยชิสร

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ของบริษัทไบโอเคมีคัล เทคโนโลยี จำกัด ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จำนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสัมพันธ์อย่างง่ายของPearson Product Moment Correlation coefficient สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows

ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาส่วนมากเป็นเพศหญิงของ อายุของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาส่วนมากมีอายุมากกว่า 20 แต่ไม่ถึง 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทำงานในโรงพยาบาลเอกชน มีตำแหน่งงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในช่วง 1 ปีแต่ไม่ถึง 5 ปี มีรายได้อยู่ในช่วง 5,000 แต่ไม่ถึง 15,000 บาท

ด้านความคาดหวัง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีความคาดหวังมากในแต่ละด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้ามีความคาดหวังคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคามีความคาดหวังในเรื่องความเหมาะสมของราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความคาดหวังในเรื่องการจัดส่งในสถานที่ที่ต้องการ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความคาดหวังในเรื่องความมีบริการหลังการขาย ด้านพนักงานมีความคาดหวังในเรื่องความเอาใจใส่ในหน้าที่บริการ ด้านเทคโนโลยีมีความคาดหวังในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของน้ำยา ด้านการสื่อสารและการบริการมีความคาดหวังในเรื่องความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

ด้านความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษามีความพึงพอใจมากในแต่ละด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้ามีความพึงพอใจคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้านราคามีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความพึงพอใจในเรื่องการตรงต่อเวลาความรวดเร็วในการส่งสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ด้านพนักงานมีพึงพอใจในเรื่องความเอาใจใส่ในหน้าที่บริการ ด้านเทคโนโลยีมีความพึงพอใจในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานของน้ำยา ด้านการสื่อสารและการบริการมีความพึงพอใจในเรื่องประสิทธิภาพของงานบริการหลังการขาย

ส่วนการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ของบริษัทไบโอเคมีคัล เทคโนโลยี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ดังนี้ความคาดหวังของผู้ใช้บริการทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านเทคโนโลยี และด้านการสื่อสารและการบริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจด้านด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านเทคโนโลยี และด้านการสื่อสารและการบริการ จากการให้บริการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ของบริษัทไบโอเคมีคัล เทคโนโลยี จำกัด โดยที่ทั้ง 7ด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและมีทิศทางเดียวกัน

DOWNLOAD : Customer Satisfaction on Clinical Diagnostic Reagents of Biochemical Technology Co., Ltd.: Bangkok and Perimeters