Packed Rice Purchasing Behavior of Consumer in Patumthani Province

โดย ชวาลวิทย์ ปรีชาหาญ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ตัวอย่าง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้สถิติ ได้แก่ค่าสถิติร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปีแต่ไม่ถึง 30ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 แต่ไม่ถึง 20,000 บาท

ผลการศึกษาพบว่ากรณีการให้ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญด้านช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นอันดับแรก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้าน ช่องทางการจัดจำหน่ายมาเป็นอันดับแรก โดยให้ความสำคัญกับร้านค้าน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง อันดับสองคือ ด้านกระบวนการ เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการบริการ อันดับสามคือด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับชนิดของข้าว เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวเสาไห้ อันดับสี่ คือ ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคาสินค้าถูก อันดับห้าคือ ด้านกายภาพผู้บริโภคให้ความสำคัญกับร้านค้าสะอาดเป็นระเบียบ อันดับหกคือ ด้านส่งเสริมทางการตลาดผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการลดราคาสินค้า และอันดับเจ็ดด้านบุคคล ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรู้จักคนภายในร้าน

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านชนิดข้าวแตกต่างกัน อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านขนาดบรรจุภัณฑ์แตกต่างกัน เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านยี่ห้อแตกต่างกัน อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านเหตุผลที่ซื้อแตกต่างกัน เพศ อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านสื่อโฆษณาแตกต่างกัน อายุ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านแหล่งจำหน่ายแตกต่างกัน

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านชนิดข้าวแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านขนาดบรรจุภัณฑ์แตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านยี่ห้อแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารแบบถุงด้านเหตุผลที่ซื้อแตกต่างกัน

DOWNLOAD : Packed Rice Purchasing Behavior of Consumer in Patumthani Province

Comments are closed.