Case Study Leadership of Administrator in North Rangsit Irrigation Project and South Rangsit Irrigation Project

โดย อรทัย ดวงแก้ว

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ จำนวนตัวอย่างที่ศึกษา175 ตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำหรับงานวิจัย โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน ใช้ Independent t-test และ ANOVA

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 42 – 47 ปี มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีตำแหน่งในการปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างประจำ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีอัตราเงินเดือน 15,001- 20,000 บาท และปฏิบัติงานที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านบริหารจัดการประกอบด้วย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติเหมาะสมตรงกับความรู้ ความสามารถ มีการควบคุมจัดระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย มีการแต่งกายเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ มีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม เป็นที่น่าเชื่อถือ แก่ผู้อื่น มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว ว่องไว ร่าเริงแจ่มใส อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญของภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านความเป็นผู้นำประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีการการกำหนดวิสัยทัศน์ที่แน่นอนการได้รับการยอมรับและ นับถือจากผู้ร่วมงาน มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และ ด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย สามารถกล้าที่จะเสี่ยงและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เกิดขึ้น สามารถลดความขัดแย้งเมื่อเกิดปัญหาภายในองค์กร มีความสามารถในการโน้มน้าว จูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตาม อยู่ในระดับปานกลาง

DOWNLOAD : Case Study Leadership of Administrator in North Rangsit Irrigation Project and South Rangsit Irrigation Project