Marketing Factors Affecting Decision Making in Buying Household Air-Condition in Amphur Bangyai, Nonthaburi Province

โดย อรุษยา ขมิ้นสน

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีและปัจจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง ปรับอากาศของผู้บริโภคสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในการศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคในกลุ่มบ้านพักอาศัย เขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ สอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T – test) ค่าเอฟ (F – test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment CorrelationCoefficient) ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ระดับความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง ปรับอากาศของผู้บริโภคมากที่สุด
2. ระดับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนจำนวนสมาชิกในครอบครัว และประเภทที่พักอาศัย ที่แตกต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < .05)
4. ปัจจัยทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศในทิศทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Sig. < .05)

DOWNLOAD : Marketing Factors Affecting Decision Making in Buying Household Air-Condition in Amphur Bangyai, Nonthaburi Province