Problems with Purchasing System: Case Study of ABC Company Limited

โดย อัจฉราภรณ์ สมบุญ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัญหาของระบบการจัดซื้อ กรณีศึกษา บริษัทเอบีซี จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดซื้อ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบการจัดซื้อของบริษัทที่ศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ จากผู้ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อของบริษัทที่ศึกษาจำนวน 51 คน โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม และวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นที่จะทำการศึกษา

ผลการวิเคราะห์พบว่า บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการจัดซื้อ หลักการจัดซื้อ ระเบียบการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ และวิธีการบริหารงานด้านบุคลากร ตลอดจนรูปแบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจัดซื้อไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และปัญหาที่เกิดขึ้นในฝ่ายต่างๆของระบบการจัดซื้อ พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในฝ่ายการวางแผนการสั่งซื้อ คือ ปัญหาจากระบบคอมพิวเตอร์ล้าสมัย หน่วยความจำน้อย ซึ่งทำให้การประมวลผลข้อมูลล่าช้า ปัญหาของฝ่ายการจัดซื้อ คือ มีการสั่งซื้อโดยไม่ได้ทำเอกสารทันที หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ส่วนมากเกิดขึ้นในกรณีการสั่งซื้อ เร่งด่วน ปัญหาของฝ่ายการตรวจรับของ คือ จำนวนสินค้าที่ตรวจรับไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ปัญหาของฝ่ายการเก็บรักษา คือ พื้นที่การจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัญหาของฝ่ายบัญชี คือ การได้รับข้อมูลและเอกสารประกอบการลงบัญชีล่าช้า และระบบคอมพิวเตอร์ล้าสมัยหน่วยความจำน้อย ซึ่งทำให้การประมวลผลข้อมูลล่าช้า ซึ่งบริษัทควรแก้ปัญหาโดยการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการควบคุมการส่งของและรับประกันคุณภาพของสินค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้น ควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในระบบการจัดซื้อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล และในระบบสารสนเทศควรจัดให้มีเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

DOWNLOAD : Problems with Purchasing System: Case Study of ABC Company Limited